OPTAK – Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Výzva cílí na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Příjem žádostí

2. 10. 2023 – 28. 6. 2024.

Míra podpory
60 % (malý podnik), 50 % (střední podnik), 40 % (velký podnik), Min. výše 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.

Oprávněný žadatel

Malé a střední podniky, velké podniky.

Podporované aktivity

Zvýšením účinností rozvodů, využití dešťové vody, recyklace a cirkulace vody aj.

Shrnutí informací

 • Příjem žádostí od 2. 10. 2023 do 28. 6. 2024.
 • Alokace výzvy je 1,2 mld. Kč.
 • Míra podpory je 60 % (malý podnik), 50 % (střední podnik), 40 % (velký podnik).
 • Minimální výše dotace činí 1 mil. Kč, maximální pak 100 mil. Kč.
 • Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

Oprávnění žadatelé

 • Malé a střední podniky.
 • Velké podniky.

Podporované aktivity

 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
 • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
 • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
 • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Podporovanými aktivitami nejsou

 • Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku.
 • V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok.
 • Změny zdrojů vody nebo jejich kapacity.
 • Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku.
 • Nákup mobilní techniky (zametací vozy, kolové nakladače, traktory apod.).
 • Zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní paliva.
 • Podporu podle článku 47 nelze poskytnout na investice, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto článku lze poskytnout na investice, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny, ale dosud nenabyly účinnosti, pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde účinnosti.

 

Způsobilé výdaje

 

Stroje a zařízení

 • Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení včetně případného softwaru nezbytného pro funkčnost strojů a zařízení.

 

Inženýrské sítě

 • Výdaje při instalaci, modernizaci či rekonstrukci rozvodů nutných k realizaci projektu (pouze instalace technologie, nikoliv přivedení sítí k místu realizace).

 

Inženýrská činnost

 • Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě jsou stanoveny maximálně na 5 % nákladů dodávky stavby.

 

Stavby (nezbytně nutné pro realizaci projektu)

 • Do této kategorie lze zahrnout výdaje týkající se stavebních prací a dodávek pouze nezbytně nutných pro realizaci opatření. Do způsobilých výdajů nelze zahrnout stavební práce na výstavbu hal, příjezdových komunikací a inženýrských sítí napojujících budovu / místo realizace.

Služby Czech Cool Trade

 • Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás