Věda a výzkum

TAČR – PROGRAM ÉTA

Smyslem programu je podpořit takové návrhy projektů, které využijí teoretických východisek, znalostí, zkušeností a výzkumných metod společenskovědních, humanitně-vědních nebo uměleckých oborů, které budou reagovat – v případné interdisciplinární spolupráci s obory technickými, přírodovědnými nebo lékařskými – na výzvy, jímž člověk a společnost čelí.

Inovace 

Cílem je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Inovační vouchery

V lednu 2023 bude vyhlášena oblíbená dotační výzva Inovační vouchery.

 

Aplikace

Cílem je v součinnosti s VaV organizací získat nové znalostí potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. 

Pražský voucher na inovativní projekty

Využijte poslední šanci k získání dotace na inovační projekty z Pražského voucheru. Příjem žádostí potvrá maximálně do 17. 9. 2020. Proto neváhejte a kontaktujte nás k domluvě konzultace.

TAČR – PROGRAM TREND – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

Předmětem šesté veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Podpořeny budou projekty podporující tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

Proof of concept

Získejte až 60 % uznatelných nákladů na podporu aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

Program podporuje spolupráci firem a zkušených kreativců z jižní Moravy. Pokud máte vlastní unikátní produkt nebo službu, pak můžete získat až 100 000 Kč na projekt s kreativním profesionálem, který dá vašemu podnikání nový rozměr.

Ochranné známky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí pro malé a střední podniky v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Žadatel může získat až 1.500 euro. V tomto roce jsou plánovány ještě další tři kola příjmu žádostí!

Potenciál

Cílem je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

TAČR – PROGRAM TREND – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI – SEDMÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Předmětem sedmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších.

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Stáže ve firmách v MSK

Spolupracujete se studenty nebo spolupráci s nimi plánujete? Máte sídlo nebo pobočku v Moravskoslezském kraji? Pokud je vaše odpověď v obou případech ano, je pro vás tento titul ideální.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Program TREND – Technologická agentura ČR

Výzva cílí na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj nebo nákup výzkumných či vývojových aktivit od výzkumných organizací. Dopad realizace je očekáván ve zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský

Kontaktujte nás