Country for the Future - Inovace do praxe

Příjem žádostí
Od 29. 1. do 31. 3. 2021

Míra podpory
Maximálně 50 %

Oprávněný žadatel
malé a střední podniky

Projekt může získat
1 – 25 mil. Kč

Podporované aktivity
osobní náklady, odpisy, přímé náklady a další související s projektem

Podporované aktivity: 

 • inovace produktu – inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu
 • inovace postupu – tedy procesu výroby či poskytování služby
 • organizační inovace – například pořízení nového informačního systému do firmy

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe, přičemž jsou bonifikovány projekty, kde inovace cílí na boj s Covid-19 nebo je v souladu s konceptem Průmyslu 4.0.

Příjemce dotace:

 • Malý nebo střední podnik
 • Uchazeč má odborné předpoklady k řešení projektu

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá průběžně od 29. 1. 2021 do 31. 3. 2021 23:59 hod.

Výše podpory:

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt je 50 % celkových uznaných nákladů. Výše podpory se pohybuje od 1 mil. Kč do 25 mil. Kč.

Náklady ke všem typům inovací:

 • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • Náklady na zpracování žádosti
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, například: pořizovací cena dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (v rámci režimu de minimis)
 • Náklady na administraci (v rámci režimu de minimis)
 • Osobní náklady (v rámci režimu de minimis)

Náklady ve vztahu k inovaci postupu/procesu nebo organizační inovaci:

 • Osobní náklady
 • Náklady na odpisy nástrojů a vybavení
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Provozní náklady
 • Režijní náklady ve výši 25 % z neinvestičních nákladů

Vybrané podmínky: 

 • Výše ekonomických přínosů za 1 rok po ukončení realizace projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušným sankcím
 • Výsledek musí být v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Ověření způsobilosti žadatele
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh
 • Odeslání žádosti dle náležitostí
 • Vyúčtování projektu a průběžný report

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás