The Country for the Future

Program veřejných soutěží vychází z Inovační strategie pro ČR v letech 2019 až 2030 a cílí na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení akademické sféry, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a zapojení výsledků VaV do praxe.

Termíny:

 • Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027
 • Jednotlivé veřejné soutěže budou vyhlašovány v průběhu kalendářního roku

Pilíře programu:

 • Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
 • Digitální stát, výroba a služby
 • Národní start-up a spin-off prostředí
 • Inovační a výzkumná centra
 • Chytré investice
 • Ochrana duševního vlastnictví

Podprogramy

Start-upy

 • Podpora vzniku hi-tech startupů prostřednictvím tematicky zaměřených inkubačních center
 • Internacionalizace (scale-up) start-upů
 • O podporu se může ucházet buď organizační složka státu zabývající se výzkumem, nebo právnická osoba jako konečný příjemce podpory
 • V de-minimis až 100 % způsobilých nákladů.

Digitální lídři

Synergické s programem Digital Europe, cílem je podpora vzniku a rozvoje digitálních inovativních hubů
Každý z podpořených hubů by měl být specializovaný na konkrétní technologii nebo sektor a poskytovat služby:

 • Vývoj a testování produktů
 • Služby disponibilní digitální infrastruktury
 • Podpora při hledání investic
 • Vzdělání a rozvoj dovedností
 • Podpora v budování inovativního ekosystému a spolupráce

Inovace do praxe

Určeno pro MSP, cílem je zavádění inovací do podnikové praxe – primárně automatizace, robotizace, umělá inteligence

Oprávnění žadatelé:

 • Malé a střední podniky

Výše podpory:

 • Podpora se pohybuje v rozmezí od 50 % do 100 % dle projektu a zaměření veřejné soutěže

Způsobilé náklady projektů:

 • Osobní náklady
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Provozní náklady a výdaje
 • Pořízení služeb
 • Doplňkové náklady

Podporované výstupy projektů:

 • Nový prototyp produktu či služby
 • Nový výrobek zavedený do praxe
 • Nový postup zavedený do praxe
 • Nová služba zavedená do praxe

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Jan Vajda

Kontaktujte nás