Technologie pro začínající podniky

Byla vyhlášena výzva Technologie pro začínající podniky, která si klade za cíl podpořit podnikatelské záměry nových malých podniků.

Kdo se může zapojit?

 • Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý podnik“, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017. Tyto podnikatelské subjekty můžou své záměry předkládat od 28. 1. 2019, nejpozději však do 28. 5. 2019.
 • Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, těžby a dobývání, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, informačních a komunikačních činností a profesních/vědeckých/technických činností.

Podporované aktivity

 • Pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na obnovu stávajícího strojního zařízení.
  • Dlouhodobý hmotný majetek
   • Např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, Profilovací linka včetně montáže, Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, Nářadí, stříkací pistole, 3D měřící stroj, Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch router, patch panely apod., Regálové systémy
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
   • Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení pořízené v rámci projektu
   • Např. Software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how apod.

Co nelze financovat?

 • Splátky půjček a úvěrů, leasing, pojištění, bankovní poplatky, stavební práce, kancelářský nábytek a vybavení (pokud bezprostředně nepřispívá k naplnění cílů projektu), náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě, repasované stroje atd.

Výše podpory

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 45 % ze způsobilých výdajů.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Kompletní zpracování žádosti a odborné poradenství od začátku až do konce projektu.
 • Poradenství během doby udržitelnosti.
 • Asistence při zpracování zadávací dokumentace

Podívejte se také na další dotace pro podnikatele.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás