COVID – SPORT

Od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 mohou sportovní organizace požádat o příspěvek na provoz sportovních zařízení, organizaci sportovních akcí či nájem sportovního zařízení.

Výše podpory a vybrané způsobilé výdaje:

Provoz sportovních zařízení:

 • dotace pokrývá pouze náklady na provoz sportovního zařízení za měsíce březen, duben a květen roku 2020
 • maximální výše dotace činí 10 000 000,- Kč v rámci 50% míry podpory

Vybrané způsobilé výdaje jsou:

 • energie související s provozem sportovního zařízení za období podpory,
 • nájemné provozovatele sportovního zařízení za období podpory včetně nájmu věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení,
 • pohonné hmoty související s provozem sportovního zařízením za období podpory,
 • spotřební materiál, včetně hygienických prostředků, související s provozem sportovního zařízením
 • za období podpory,
 • pojistné související se sportovním zařízením za období podpory

Organizace sportovních akcí:

 • dotace pokrývá pouze náklady související se sportovní akcí, jejíž konání bylo v termínové listině plánováno a oficiálně ohlášeno před vyhlášením nouzového stavu na měsíce březen až červenec 2020, a která byla následně zrušena, odložena či omezena v přímé souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření a o jejímž zrušení, odložení či omezení bylo organizátorem rozhodnuto nejpozději do 31. 5. 2020
 • dotace pokrývá pouze náklady na provoz sportovního zařízení za měsíce březen, duben a květen roku 2020
 • maximální výše dotace činí 10 000 000,- Kč v rámci 50% míry podpory

Vybrané způsobilé výdaje jsou:

 • povinný poplatek pořadatele akce pro příslušnou mezinárodní příp. národní organizaci přidělující pořadatelství akce,
 • náklady na ubytování, stravování, regeneraci, zdravotní zabezpečení (které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění), technický servis a další služby související s konáním akce,
 • nájemné prostor a zařízení určených pro konání akce,
 • standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu po dobu konání akce,
 • cestovné a náklady na dopravu osob a materiálu do místa konání akce i v místě konání akce, včetně mezinárodních účastníků, delegátů, rozhodčích a dalších účastníků.

Nájem sportovních zařízení:

 • dotace pokrývá nájemné sportovního zařízení v měsících březnu, dubnu, květnu roku 2020, přičemž nájemní vztah musí trvat nepřetržitě alespoň od 1. 1. 2020 a nesmí se jednat o nájem sportovního zařízení určený pro jednorázovou akci, ale k pravidelné sportovní činnosti sportovní organizace
 • maximální výše dotace činí 10 000 000,- Kč

Vybrané způsobilé výdaje jsou:

 • nájemné za užívání sportovního zařízení za období podpory dle nájemní smlouvy, která nesmí být uzavřena pouze na období podpory nebo jeho část, přičemž výše nájemného musí být v místě a čase obvyklá,
 • nájemné za užívání sportovního zařízení za období podpory nesmí při přepočtu na jeden měsíc přesáhnout výši původního přepočteného nájemného na jeden měsíc před březnem 2020.

Oprávněný žadatel:

 • právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu

Oprávěné formy žadatele:

 • spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a poradenství při obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem k nastavení projektové žádosti

Zajímáte se o dotace ve sportu?

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat?! Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vaši firmu, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat a budovat nové byznys vztahy. Více na stránkách našeho firemního klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Erik Dvořák

Kontaktujte nás