Vyhlášeno 6. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Bylo vyhlášeno 6. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat od 3. do 23. dubna 2018.

Podpořeny budou investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.

Opatření Programu rozvoje venkova:

 • Vzdělávací akce – účelem je vzdělávání odborných pracovníků směřující ke zvýšení jejich kvalifikace;
 • Informační akce – zaměření na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat týkajících se zemědělské výroby, potravinářství a lesnictví;
 • Lesnická infrastruktura – podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zvýšení kvality a hustoty lesních cest;
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců – cílem je podpora zahájení podnikání mladých zemědělců prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu;
 • Investice do nezemědělských činností – investice k založení nebo rozvoji nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů;
 • Podpora agroturistiky – jedná se o operace pro diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty k podpoře širšího využití farem a využití venkovských brownfields;
 • Obnova lesních porostů po kalamitách – operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami obnovou lesních porostů;
 • Odstraňování škod způsobených povodněmi – v rámci této operace je podpořeno odstraňování škod způsobené povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích;
 • Neproduktivní investice v lesích – operace podporuje zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa;
 • Přeměna porostů náhradních dřevin – účelem této operace je podpora rekonstrukce lesních pozemků s porosty náhradních dřevin;
 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva;
 • Podpora vývoje nových produktů, postupů, technologií v zemědělské prvovýrobě – jedná se o rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě v rámci významného zlepšení produktů, postupu či technologie s ohledem na jejich charakteristiky;
 • Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – účelem je podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců.

Co Vám zajistíme?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás