TAČR – PROGRAM ÉTA

Získejte až 80% podporu pro aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum!

Smyslem programu je podpořit takové návrhy projektů, které využijí teoretických východisek, znalostí, zkušeností a výzkumných metod společenskovědních, humanitně-vědních nebo uměleckých oborů, které budou reagovat – v případné interdisciplinární spolupráci s obory technickými, přírodovědnými nebo lékařskými – na výzvy, jímž člověk a společnost čelí. Takovými výzvami jsou míněny oblasti, které mají vliv na dynamické proměny současné společnosti.