TAČR – PROGRAM ÉTA

Smyslem programu je podpořit takové návrhy projektů, které využijí teoretických východisek, znalostí, zkušeností a výzkumných metod společenskovědních, humanitně-vědních nebo uměleckých oborů, které budou reagovat – v případné interdisciplinární spolupráci s obory technickými, přírodovědnými nebo lékařskými – na výzvy, jímž člověk a společnost čelí. Takovými výzvami jsou míněny oblasti, které mají vliv na dynamické proměny současné společnosti.

Příjem žádostí
Od 3. 9. 2020 do 15. 10. 2020

Míra podpory
Až 80 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Metodiky, webové či mobilní aplikace, didaktické pomůcky apod.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky, přičemž žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
 • Malé, střední a velké podniky s uzavřenou účetní závěrkou z posledních dvou let.
 • Podnik, který je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
  k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

​​Výše podpory:

 • Míra dotace je až 80 %.
 • Dotace na projekt je poskytována maximálně do výše 8 mil. Kč.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 3. 9. 2020 do 15. 10. 2020.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady

Podporované aktivity:

 • Návrhy projektů mohou být zaměřeny například na společensky odpovědný a eticky přijatelný vývoj nových technických řešení, nebo naopak na vývoj technických řešení zlepšující kvalitu života člověka a společnosti. Návrhy projektů mohou dále reagovat jak na aktuální celospolečenská témata spojená např. se zdravím, vzděláváním, podnikavostí nebo sociálními a kulturními výzvami, tak na dlouhodobé výzvy spojené např. se stárnutím populace, vzděláváním, fiskální stabilitou nebo sociálními inovacemi.

 • Výstupy projektů mohou mít celou řadu podob od metodik, aplikovatelných výzkumných zpráv, mobilních nebo webových aplikací, softwarových řešení, nástrojů pro predikci socio-ekonomických ukazatelů, didaktických pomůcek, přes cílené intervence do veřejných politik až po promyšlené koncepce výstav, workshopů výstupů uměleckého výzkumu nebo série audiovizuálních nástrojů.

Co pro Vás uděláme?

 • Konzultace a příprava žádosti včetně poradenství v době realizace a udržitelnosti.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat?! Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vaši firmu, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat a budovat nové byznys vztahy. Více na stránkách našeho firemního klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás