Inovační vouchery

Výzva Inovační vouchery byla ze strany poskytovatele alokačně navýšena! Pro žadatele tato situace představuje možnost podávání žádostí až do konce roku 2022. I tak doporučujeme, aby se s přípravou podkladů neotálelo! Alokace není bezedná.

Příjem žádostí
Do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání alokace.

Míra podpory
Až 85 % způsobilých výdajů.

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky.

Typ výzvy
Průběžná.

Podporované aktivity
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Příjemce dotace: 

 • Malé a střední podniky.

Vybrané způsobilé výdaje: 

 • Certifikace výrobků.
 • Zkoušky, rozbory, analýzy.
 • Diagnostika.
 • Návrh nových systémů.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu na trh.
 • Optimalizace interních procesů.
 • Optimalizace výrobních postupů apod.

Výše podpory:

 • 85 %, pokud projekt řeší efektivnější nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha. 
 • 75 %, pokud je výše rozpočtu v rozpětí 66 tis. – 499 tis. Kč
 • 50 %, pokud je výše rozpočtu v rozpětí 500 tis. – 1 999 tis. Kč. 

Omezení:

 • Spolupráce s vědeckovýzkumnou organizací, např. laboratořemi, VŠ, apod.
 • Žadatel může podat až 3 žádosti na jedno IČ, žádost však na sebe nemohou navazovat

Co pro vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Poradenství při vypracování projektové dokumentace;
 • Poradenství při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás