Inovace – Inovační projekt

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace VI. řádu a vyšší.

Příjem žádostí
Od 15. 10. 2020 do 29. 1. 2021

Míra podpory
25 – 45 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Technologie, software, data, certifikace produktů, marketingová inovace apod.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky, přičemž žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
 • Malé, střední a velké podniky s uzavřenou účetní závěrkou z posledních dvou let.
 • Podnik, který je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
  k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

​​Výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.
 • Maximální míra veřejné podpory projektu:

  a) Malý podnik – 45 % způsobilých výdajů.

  b) Střední podnik – 35 % způsobilých výdajů.

  c) Velký podnik – 25 % způsobilých výdajů.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 10. 2020 do 29. 1. 2021.

Způsobilé výdaje:

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů, marketingová inovace.
 • Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení a dlouhodobý nehmotný majetek musí být:

  a) zahrnut do majetku příjemce po dobu 5 let od poslední přijaté platby podpory.

  b) nový.

  c) odepisovatelným aktivem.

  d) využíván pouze v provozovně, která je místem realizace projektu.

 • Výdaje na stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie.
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Podporované aktivity:

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby.
 • Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů.
 • Výzva bonifikuje projekty zaměřující se na posílení aktivit v efektivnějším nakládání
  s vodou
   s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.
 • Podpora projektů zaměřených na organizační či marketingovou inovaci může být přidělena pouze projektům, které budou současně realizovat aktivity zaměřené na produktovou či procesní inovaci.
 • Podpořeny budou projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity – využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie. Tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy (existence funkčního prototypu produktu/procesu).

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat?! Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vaši firmu, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat a budovat nové byznys vztahy. Více na stránkách našeho firemního klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás