Aplikace

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Příjem žádostí
Od 14. 9. 2020 do 15. 12. 2020

Míra podpory
Až 70 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Náklady na mzdy, přístroje, poradenské služby, smluvní výzkum apod.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky, přičemž žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.
 • Malé, střední a velké podniky s uzavřenou účetní závěrkou z posledních dvou let.
 • Podnik, který je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
  k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

​​Výše podpory:

 • Maximální míra podpory činí 70 % v závislosti na podílu aktivit v rámci průmyslového výzkumu, resp. experimentální vývoje.
 • Dotace je poskytována ve výši 2 – 100 mil. Kč.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 14. 9. 2020 do 15. 12. 2020.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu.

Podporované aktivity:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výstupem je poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software. Výzva je zaměřena na zpracovatelský průmysl s důrazem na projekty úzce související s CZ-NACE 30.3 (výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení).

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat?! Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vaši firmu, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat a budovat nové byznys vztahy. Více na stránkách našeho firemního klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás