Aplikace

Cílem je v součinnosti s VaV organizací získat nové znalostí potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. 

Výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Příjem žádostí
Od 8. 6. do 31. 7. 2021

Míra podpory
Až 70 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Náklady na mzdy, přístroje, poradenské služby, smluvní výzkum apod.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí

​​Výše podpory:

 • Maximální míra podpory činí 70 % s alokací 2,5 mld. Kč

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 8. 6. 2021 do 31. 7. 2021

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu ((osobní náklady administrativních a řídících pracovníků (finanční manažer, projektový manažer, koordinátor, účetní apod. 

 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu 

 • náklady na smluvní výzkum; 

 • náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu; 

 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Podporované aktivity:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výstupem je poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software. Výzva je zaměřena na zpracovatelský průmysl s důrazem na projekty úzce související s CZ-NACE 30.3 (výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení).

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás