Energetické úspory v bytových domech

Chcete využít dotací na fotovoltaický systém a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství
v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příjem žádostí
do 30. 11. 2020

Míra podpory
30 – 40 % ZV

Oprávněný žadatel
SJV, bytová družstva,
vlastníci byt. domů

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Výměna zdrojů tepla, zateplení nemovitosti, apod.

Vybrané způsobilé výdaje:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem

Příklady dokumentace:

 • Zadávací a výběrová řízení
 • Podklady pro hodnocení – např. krycí list
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
 • veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Energetické hodnocení
 • Zápis ze zasedání vlastníků jednotek, kde projekt byl projednán a potvrzen

​​Výše podpory:

 • Dotace je poskytována v závislosti na velikosti dosažených energetických úspor, a to až do výše 30 % – 40 % celkových způsobilých nákladů
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 300 000 Kč, maximální pak 90 milionů Kč

Harmonogram:

 • Podání žádosti bude možné od 30. 11. 2020

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás