Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji

Podpora prostřednictvím 2 typy voucherů: 

1) Voucher pro rozvoj podnikání

cílem tohoto voucheru je podpora vzniku nových  nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. 

Umožněné aktivity: 

 • povedou k zahájení výroby nového produktu nebo poskytování nových služeb, povedou k rozšíření stávající výroby nebo stávajících poskytovaných služeb nebo povedou ke zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti. 

2) Inovační voucher – cílem tohoto voucheru je podpora inovačního potenciálu podniků 

Umožněné aktivity: 

 • povedou k vývoji a tvorbě nových produktů a služeb, 
 • povedou k otestování nových produktů a služeb, 
 • povedou ke zvýšení funkčnosti produktů a služeb nebo
 • povedou k tvorbě účelových pracovních míst v oblasti inovací produktů a služeb.

Shrnutí výzvy 

 • Příjem žádostí od 3. 1. do 16. 12. 2024 
 • Alokace 230 000 000 Kč 
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je
  30. 6. 2025 
   
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat, resp. dopad realizace projektu musí být  na území Moravskoslezského kraje. 

Žadatel na začátku realizace dostane zálohu
30 % schválené maximální částky  dotace

Výše podpory:  

 • dotace je poskytována ve výši maximálně 80 %
  ze způsobilých výdajů  projektu
 • min. výše činí 50 000 Kč a max. výše dotace 500 000 Kč = vouchery pro rozvoj  podnikání, 
 • min. výše dotace činí 50 000 Kč a max. výše dotace 1 000 000 Kč = inovační voucher, max. 50 000 Kč = fyzická osoba nepodnikající. 

V rámci dotace může být jednomu žadateli schválen jeden voucher pro rozvoj podnikání a  jeden inovační voucher.

Typ výzvy:
Průběžná výzva

 

Harmonogram:

 • Příjem žádostí od 3. 1. do 16. 12. 2024
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 30. 6. 2024 – 6 měsíců pro fyzickou osobu nepodnikající) a 12 měsíců pro podnikatelský subjekt.

Realizace projektu může začít nejdříve dnem podání žádosti nebo později, dnem, který si  pro zahájení fyzické realizace projektu stanoví žadatel přímo v žádosti.


Kdo se může zapojit?

 • podnikatelský subjekt – podnikající fyzická nebo právnická osoba, který má sídlo,  pobočku, provozovnu nebo místo podnikání na území Moravskoslezského kraje a  splňuje definici malého a středního podniku,
 • fyzická osoba nepodnikající, která má trvalý pobyt na území Moravskoslezského kraje.

Výše podpory:

 • dotace je poskytována ve výši maximálně 80 % ze způsobilých výdajů  projektu
 • min. výše činí 50 000 Kč a max. výše dotace 500 000 Kč = vouchery pro rozvoj  podnikání, 
 • min. výše dotace činí 50 000 Kč a max. výše dotace 1 000 000 Kč = inovační voucher, max. 50 000 Kč = fyzická osoba nepodnikající. 

V rámci dotace může být jednomu žadateli schválen jeden voucher pro rozvoj podnikání a  jeden inovační voucher.


Co lze zahrnou do dotace „Voucher pro rozvoj podnikání“?

 • Pořízení hmotného majetku (např. stroje, zařízení, hardware) a nehmotného majetku  (např. software). 
 • Pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy. 
 • Nájemné prostoru. 
 • Nákup služeb – poradenství a vzdělávání v rámci oblastí: 

– osobnostní předpoklady pro podnikání (např. silné a slabé stránky,  kompetenční modely, odhalování talentu apod.), 

– koučink obecně,  

– business development (např. obchodní strategie, cenotvorba, prodej se  specializací B2B či B2C apod.), 

– marketing (např. průzkum trhu, strategický marketing, PR a brand  management apod.), 

– finance (např. finanční modelování a plánování, grantové financování,  crowdfunding apod.), 

– právo (např. právní formy podnikání, založení podniku, duševní vlastnictví  apod.), 

– digitální podnikání (např. digitální nástroje pro řízení podniku, e-commerce,  online marketing apod.), 

– lidé (např. získávání a nábor týmu, odměňování a motivační systémy, firemní  kultura apod.). 

 • Pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.

Co lze zahrnou do dotace „Inovační voucher“?

 • pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení související s novým produktem  apod.) a nehmotného majetku (např. nákup práv duševního vlastnictví), pořízení materiálu (např. materiál související s tvorbou nového produktu), 
 • nákup služeb – přístup k výzkumnému zařízení a testování či měření vlastností  produktu, vývoj/návrh/tvorba nového produktu nebo služeb (např. prototypu,  funkčního vzorku, užitného designu), zvýšení funkčnosti produktu nebo služeb: a. osobní náklady na nově vzniklé pracovní místo účelově  vytvořené pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací, pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.

Jaké aktivity NELZE z dotace proplatit?

 • výdaje na pořízení nemovitosti (budov a pozemků) formou nákupu, pořízení vozidel, 
 • pořízení použitého majetku, 
 • výdaje na investice související s výrobou, zpracováním, přepravou,  distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv (zejména kotle na uhlí a zemní plyn apod.),
 • výdaje na investice do energetického využití odpadu, 
 • náklady příštích období (např. předplacené služby softwaru a licence,  které spadají do období udržitelnosti), 
 • administrace žádosti – zpracování žádosti o podporu, projektového  záměru, studie proveditelnosti a závěrečného vyúčtování, 
 • daň z přidané hodnoty v případě, že konečný žadatel je plátcem této  daně a má nárok na odpočet této daně, 
 • úroky z úvěrů, splátky úvěrů, 
 • výdaje na soudní spory, penále, pokuty,
 •  leasing a operativní leasing.

Co pro Vás uděláme:

Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás