Dotace Technologie 4.0

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Příjem žádostí
Od 02. 12. 2020 do 02. 03. 2021

Míra podpory
45 % (malý podnik) a 35 % (střední podnik)

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Svařovací roboti, CNC stroje, autonomní manipulační a dopravní vozíky, výdaje na software (ERP, CRM) apod.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek – Výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Příklady:

 • Obráběcí, tvářecí a dělící stroje.
 • Vstřikolisy a ohraňovací stroje.
 • Kalicí a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci či pasterizaci.
 • Zpracovávací, plnicí a balicí linky.
 • 3D měřící stroje.
 • Svařovací či manipulační roboty.
 • Regálové systémy.
 • Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, routery apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené
v rámci předmětného projektu. Příklady:

 • CAD/CAM systémy.
 • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu.
 • ERP, MES systémy včetně CRM apod.
 • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Příjemce dotace:

 • Malé a střední podniky, které:

  • mají uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období,
  • jsou oprávněny k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,
   k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 2. 12. 2020 10:00 hodin do 2. 3. 2020 10:00 hodin.

Vybraná omezení:

 • Projekt musí být zaměřen na komplexní zvýšení automatizace a digitalizace ve firmě (tedy NE pouze nákup výrobních strojů, ale jejich propojení s informačními systémy, robotizace apod.).
 • Realizace projektu musí probíhat mimo území hl. m. Prahy.

Výše podpory:

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení je 45 % (malý podnik) nebo 35 % (střední podnik) celkových uznaných nákladů.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Ing. Patrik Šimíček

Kontaktujte nás