Program prostředí pro život

Veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu
a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Obecným cílem Programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání zdrojů.

Příjem žádostí
Od 10. září do 27. října 2020

Míra podpory
Maximálně 90 %

Oprávněný žadatel
Výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Environmentální a socioekonomické hodnocení politik, rozvoj a aplikace foresightových metod v oblasti ŽP apod.

Příjemce dotace:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky – právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost. Jako podnik se hlásí i uchazeči, kteří se nemohou přihlásit jako výzkumné organizace a nejsou organizační složky státu nebo jimi zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o subjekty bez ohledu na to, zda hospodářská činnost je jejich hlavní činností (např. neziskové organizace či územní samosprávné celky).
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace. Hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, která má sídlo, provozovnu či pobočku v České republice. Dalším účastníkem mohou být výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace. Minimální počet uchazečů v návrhu projektu jsou tři uchazeči.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 10. 9. 2020 9:00 hodin do 27. 10. 2020 16:30 hodin.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady – mzdové náklady, zvýšené o další náklady, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel (povinné pojištění, část nákladů na sociální pojištění a část nákladů na všeobecné zdravotní pojištění).
 • Investice – výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat.
 • Náklady na subdodávky – náklady na služby výzkumné povahy.
 • Ostatní přímé náklady – náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady.
 • Nepřímé náklady – administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby.

Vybraná omezení:

 • Uchazeč musí prokázat způsobilost v oblasti výzkumu a vývoje a uvést kompletní vlastnickou strukturu.

Výše podpory:

 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt za celou dobu řešení v této je 90 % celkových uznaných nákladů. Výše podpory závisí na velikosti a formě podniku.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Ing. Patrik Šimíček

Kontaktujte nás