Pohyb a zdraví 2021

Výzva Národní sportovní agentury s názvem Pohyb a zdraví 2021 je zaměřena na sportovní organizace s celostátní působností zabývající se sportem pro všechny.

Příjem žádostí
Od 4. 11. do 30. 11. 2020.

Míra podpory
Až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Spolek, pobočný spolek či ústav

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Organizace sportovních akcí, vzdělávání trenérů, rozvoj turistiky apod.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, na organizaci sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí, náklady na propagaci,
 • náklady na účast a zastoupení České republiky na mezinárodních masových sportovních akcích,
 • náklady na vzdělávání trenérů, lektorů, instruktorů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků,
 • náklady na trenérské služby, zdravotní služby, pojištění, metodické služby, služby technického a servisního zabezpečení,
 • náklady na další služby a na spotřební materiál,
 • nájemné prostor a zařízení,
 • náklady na údržbu a provoz sportovních zařízení ve vlastnictví žadatele,
 • vybavení drobným hmotným majetkem, jehož ocenění je nižší/rovno 40 tis. Kč,
 • vybavení drobným nehmotným majetkem, jehož ocenění je nižší/rovno 60 tis. Kč,
 • osobní náklady zaměstnanců,
 • náklady spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19.

Podporované aktivity:

 • organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.
 • vzdělávání trenérů a dalších odborníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu,
 • organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí,
 • rozvoj všech druhů turistiky.

Příjemce dotace:

 • oprávněným příjemcem podpory je spolek, pobočný spolek či ústav, jehož hlavním předmětem činnosti (po dobu alespoň 5 let) je činnost v oblasti sportu a tělovýchovy, turistiky nebo pohybové aktivity.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 4. 11. 2020 do 30. 11. 2020.

Vybraná omezení:

 • Žadatelem nemohou být obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a další výše neuvedené osoby mající jinou právní formu než spolek, pobočný spolek či ústav.

Výše podpory:

 • Míra podpory až do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Ing. Patrik Šimíček

Kontaktujte nás