PODPORA KEMPOVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2024

Cílem programu je podpora rozvoje sítě karavanových stání na území Moravskoslezského kraje a také  zkvalitnění infrastruktury kempů, které přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

Shrnutí výzvy 

 • Příjem žádostí od 2. 1. do 12. 1. 2024 

Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024 a ukončena nejpozději  do 30. 6. 2025.

Výše podpory 

 • míra podpory je maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • minimální výše dotace je 100.000 Kč a maximální výše dotace je 700.000 Kč.

Oprávnění žadatelé: 

 • Žadatel = území v Moravskoslezském kraji

Typ výzvy
Průběžná

Forma a výše podpory

 

1) Podporované aktivity
 • vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie 

min. velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho  místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m). 

 • vybudování samostatné servisní stanice – vodovodní přípojka pro čerpání pitné vody, vpust  odpadní vody, výlevka pro chemické WC se samostatnou přípojkou pro oplach WC kazet.  Samostatná servisní stanice je určena pouze pro servis obytných vozidel, nikoliv  pro parkování, servisní stanice musí být veřejně přístupná, 
 • rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání  (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektropřípojky, osvětlení, odpadní nádoby apod.); 
 • rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání  (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.); 
 • rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání,  informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení  dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
 • propagace kempu/karavanového stání.

2) Shrnutí výzvy
 • Příjem žádostí od 2. 1. do 12. 1. 2024
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024 a ukončena nejpozději  do 30. 6. 2025.

3) Kdo se může zapojit?
 1. vlastníci pozemků vhodných k vytvoření karavanových stání a samostatných servisních  stanic a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů. Projekt může být  realizován rovněž na cizím pozemku, avšak vždy se souhlasem vlastníka. 
 2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí,  obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti,  církevní právnické osoby. 

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

4) Výše podpory
 • míra podpory je maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • minimální výše dotace je 100.000 Kč a maximální výše dotace je 700.000 Kč. • úhradou první splátky ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí  účinnosti smlouvy, zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného  vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě (v případě, že bude bezchybné závěrečné  vyúčtování předloženo v průběhu roku 2024, začne lhůta pro vyplacení druhé splátky dotace  běžet 1. 1. 2025).

S čím Vám můžeme pomoci?

Konzultace a příprava žádosti včetně poradenství v době realizace a udržitelnosti.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás