ITI Ostrava - Kulturní infrastruktura II

Získejte až 100 % podpory pro revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch, areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.

Příjem žádostí
Od 22. 4. 2021 do 22. 6. 2021

Míra podpory
85 – 100 %

Oprávněný žadatel
Kraje, obce, církve, nestátní neziskové organizace aj.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Revitalizace a zatraktivnění památek, modernizace, obnova parků a zahrad aj.

Oprávněný žadatel:

 • organizační složky státu a jejich PO
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve
 • ostatní subjekty

Harmonogram:

 • Příjem žádostí je kolový a bude probíhat od 22. 4. 2021 do 22. 6. 2021

Podporované aktivity:

Revitalizace a zatraktivnění:

 • památek zapsaných na Seznam světového děd. UNESCO
 • památek zařazených na Indikativní seznam svět. děd. UNESCCO v kategorii kult. dědictví
 • národních kult. památek k 1.1.2014
 • památek evidovaných v Indikativním seznamu nár. kult. památek k 1.1.2014

Podpora aktivit vedoucích k:

 • obnova památek
 • restaurování části památek a mobiliářů
 • odstraňování přístupových bariér
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů
 • digitalizace památek a mobiliářů
 • obnova parků, zahrad a souboru památek
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, tech. a technologického zázemí

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

Způsobilé výdaje:

 • restaurování a konzervace nemovitého a movitého kulturního dědictví
 • stavební obnova nemovitého kulturního dědictví
 • rekonstrukce, přístavby, budování inženýrských sítí, odstranění nevyhovujících částí staveb
 • obnova parků a zahrad
 • odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových cest a prvků určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností)
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků a zařízení)
 • digitalizace památek a mobiliáře
 • pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,
  modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů technického a technologického zázemí (pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky)
 • konzervátorsko-restaurátorské dílny – pořízení nezbytného vybavení a zařízení, technické a technologické zázemí bezprostředně související se zpřístupněním movitých národních kulturních památek
 • stavební úpravy související s prezentací movité národní kulturní památky, vybudování prostor pro prezentaci movité národní kulturní památky

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás