Antivirus

Příjem žádostí
do 31. 5. 2020

Míra podpory
60 – 80 %

Oprávněný žadatel
podniky všech velikostí, OSVČ a další

Podporované aktivity
mzdy a odvody

Režimy programu:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových nebo mimořádných, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů. Konkrétní režimy jsou následující:

 • nařízená karanténa zaměstnavatelem či příslušnými orgány v ČR nebo v zahraničí,
 • izolace,
 • eNeschopenka (pokud je v poli „profese“ uvedeno „karanténa“),
 • nemožnost přidelovat zaměstnancům práci v souvislosti s oficiálními opatřeními.

Výše dotace v režimu A:

 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B: Související hospodářské potíže

Tento režim se vztahuje na případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci, protože:

 • v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část jeho zaměstnanců (například z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně cizinců),
 • je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (například suroviny, polotovary, služby) anebo se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách.

Výše dotace v režimu B:

 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.

Jak získat dotaci z programu Antivirus

Cílem Program Antivirus je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID19 na zaměstnanost v České republice. Prostřednictvím Programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek. Na dotaci dosáhne každý zaměstnavatel (včetně agentur práce), kterému vznikly překážky v práci v souvislosti se zavedením karantény, mimořádných či krizových opatření a doprovodnými hospodářskými problémy.

Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 31. května 2020. 

Pro získání dotace nesmíte:

 • mít mzdové prostředky kryté veřejnými rozpočty,
 • žádat o náhradu mezd zaměstnanců pracujících na zákldě DPP či DPČ,
 • žádat o náhradu mezd zaměstnanců, u kterých jste již obdrželi jiný příspěvek od Úřadu práce ČR,
 • být v likvidaci či konkurzním řízení,
 • mít v době vyplacení příspěvku dluh vůči veřejným rozpočtům (MPSV připravuje legislativní úpravu, která tuto podmínku po dobu trvání programu zruší).

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat kompenzaci mzdových nákladů, tedy:

 • vyplacení náhrady mzdy, a to včetně odvodů.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás