Výzva Technologie pro začínající podniky byla vyhlášena

Byla vyhlášena výzva Technologie, což jsou dotace pro začínající podnikatele. Tato dotace na začátek podnikání si klade za cíl podpořit podnikatelské záměry nových malých podniků.

Kdo může dotaci čerpat?

 • Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý podnik“, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.
 • Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, těžby a dobývání, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, informačních a komunikačních činností a profesních/vědeckých/technických činností.

Na jakou aktivitu můžete dotaci získat?

Pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na obnovu stávajícího strojního zařízení.

Dlouhodobý hmotný majetek
Např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, profilovací linka včetně montáže, technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, nářadí, stříkací pistole, 3D měřící stroj, servery, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch router, patch panely apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení pořízené v rámci projektu
Např. Software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how apod.

Výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč.
 • Míra podpory činí 45 % ze způsobilých výdajů.

Harmonogram:

 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu s příjmem žádostí od 9. 3. 2020 do 25. 5. 2020. Doporučujeme podat žádost co nejdříve.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Využijte tuto jedinečnou příležitost a přispějte k rozvoji svého podnikání.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczka, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás