Energetické úspory v bytových domech

Až do listopadu 2020 lze podávat žádost v rámci výzvy Energetické úspory v bytových domech. Výzva je určená vlastníkům bytových domů,
společenstvím vlastníků bytových jednotek  nebo bytovým družstvům a celková alokace výzvy činí 3,5 miliardy Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva jako správci bytových domů
 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících;

Jaká je výše dotace?

 • Dotace je poskytována v závislosti na velikosti dosažených energetických úspor, a to až do výše 30 % – 40 % celkových způsobilých nákladů
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 300 000 Kč, maximální pak 90 milionů Kč;

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny;

Příklady dokumentace k žádosti:

 • Zadávací a výběrová řízení
 • Podklady pro hodnocení – např. krycí list
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Energetické hodnocení
 • Zápis ze zasedání vlastníků jednotek, kde projekt byl projednán a potvrzen

Co pro vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczka, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás